Poprzedni
Następny

KLAUZULE INFORMACYJNE

Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

 1. Administratorem Pana/i Danych jest: Firma Finansowo – Ubezpieczeniowa MARGO – Marian Mazur, 34-721 Raba Wyżna 401D
 2. Pani/Pana dane osobowe możemy przetwarzać w oparciu o następujące podstawy prawne (w
  zależności od charakteru i etapu współpracy):
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. tj.: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz motyw 47 (cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora: ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, wnioski Klienta, marketing bezpośredni).
 3. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  • realizacja usługi sprzedaży
  • realizacja umowy oraz podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem
 4. Pani/Pana dane mogą być przekazywane do innych podmiotów z którymi Administrator jest powiązany stosownymi umowami tj.:
  • podmiotom przetwarzającym dane imieniu Administratora, tj. podmiotom świadczącym: usługi doradcze, informatyczne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, podmiotom wspomagającym organizację szkoleń.
 5. Okres przechowywania danych:
  • dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych od rozwiązania/wygaśnięcia umowy;
  • dane przetwarzane w celu dokonywania rozliczeń będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa;
  • dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.
 6. Ma Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podane przez Panią/Pana dane są:
  • pobrane dobrowolnie
  • podanie danych niejednokrotnie będzie wymogiem umownym – niepodanie danych powoduje brak możliwości nawiązania współpracy/realizacji postanowień umownych wiążących strony umowy.
 8. Pani/Pana dane:
  • nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji oraz profilowaniu.
logo